Ochrana osobních údajů dle GDPR


Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů dále jen GDPR.

Dovolte mi, abychom vás informovali v souladu s čl. 13 GDPR, jak zpracováváme vaše osobní údaje a o vašich právech.

Správce osobních údajů
Petr Broniš

Jsem správce osobních údajů na webu www.bronis.cz.

Určuji, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

Petr Broniš, Mariánská 535/15, 470 01 Česká Lípa, IČ: 61795551

Pro které účely, osobní údaje zpracovávám a jak dlouho je uchovávám?
A. Pro marketingové účely

Pro marketing eviduji, minimální údaje a to na základě vašeho souhlasu, který projevíte zaškrtnutím políček, a kliknutím na potvrzovací e-mail. To se nazývá double opt-in (dvojí potvrzení). Je to opatření proto, aby vás nemohl přihlásit nikdo jiný.

ad 2) Jak je to s obsahem od jiných osob. 

Občas vám pošlu odkaz na článek, knihu, hru, projekt jiných osob, je to proto, že někdo napíše o tématu lepší článek, a já usoudím, že je pro vás přínosný, nebo doporučím produkt, který pro téma rodičovské výchovy v oblasti financí považuji za hodnotný.

Vy to máte pod kontrolou tak, že si prohlédnete nabídku, a pokud vás zaujme, tak se sami zaregistrujete na jiném webu.

A pak teprve, vám budou chodit e-maily i odjinud. Tím, že vám pošlu odkaz, neznamená, že vám někdo zaplaví schránku e-maily mých obchodních přátel. A kde se přihlásíte, máte možnost se i odhlásit.  

Pro marketingové účely eviduji pouze váš e-mail, jméno, IP adresu, a sleduji, jaké stránky navštěvujete, abych přizpůsobila obsah vašim preferencím. Dále sleduji údaje o vašem využívání e-mailingu  (doručení kampaně, otevření kampaně apod.) a to proto, abych vám  neposílala některý e-mail opakovaně.

Údaje uchovávám do doby, než odvoláte svůj souhlas se zasíláním novinek, a tipů neboli obchodních sdělení.

Odvolat souhlas je velmi jednoduché, prakticky jedním kliknutím, protože odhlašovací odkaz je v patičce každého e-mailu. Také mi můžete napsat přes kontaktní formulář a já vás odhlásím,  ze všech budoucích e-mailů. Odhlášení je stejně jednoduché, jako přihlášení.

ad3) Facebook

Dáváte souhlas s tím, že vás mohu kontaktovat i na  FB.  Fanouškem stránky se stanete tím, že kliknete na „stránka se mi líbí.“ A odhlásíte, „už se mi to nelíbí.“

Prohlašuji, že vaše údaje nebudu předávat do třetích zemí.

B. Pro obchodní účely

Až teprve, pokud se rozhodnete zakoupit některý můj produkt nebo službu, eviduji kontaktní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře.

Jméno, příjmení, adresa, e-mail,(případně telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo účtu). Údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci vašich bezhotovostních plateb.

Vaše údaje, jakožto zákazníků, budu zpracovávat po dobu vyřízení objednávky, a dle zákona dalších  deset let ode dne jejího skončení.

C. Pocházení webu – Cookies
 

V případě, že užíváte naše produkty a služby nebo brouzdáte po našich webových stránkách, můžeme  sbírat údaje o návštěvách  mých  webových stránek a sledovat užívání služeb.

Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu, chování na webových stránkách pavlaskalova.cz. Tedy jak dlouho jste na stránce byli, z které stránky jste přišli a kdy odešli.

Tyto údaje nejdou přiřadit určitému objektu. Takové informace získávám automatizovaně prostřednictvím cookies, nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož vám chci poskytovat co nejlepší službu. Vaše údaje budu zpracovávat a evidovat po dobu jednoho roku. Cookies, můžete na svém počítači zakázat.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud jako správce zpracovávám vaše osobní údaje, máte právo se na mne kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracovávám.

Máte-li pochybnosti o tom, že vaše údaje zpracovávám v souladu se zákonem, můžete mne požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů. 

Máte právo podat také stížnost u dozorového orgánu, kterým je ÚOOÚ.

Vaše údaje získávám pouze na svých webových stránkách, přes formuláře s tlačítkem, kam vy osobně vyplníte svůj e-mail, případně jméno.   

Ochrana a zabezpečení vašich údajů

S vašimi osobními údaji, budu nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou  a evropskou legislativou.

Pro zpracování osobních údajů užívám automatizované, ale i neautomatizované prostředky.

Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii.

Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje, a míře rizika zneužití.

Budu udržovat technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů a to v celém řetězci, od vložení vašeho e-mailu až po vymazání po vypršení souhlasu, nebo doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, která plyne ze zákona. 

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací.

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Ujišťuji vás, že mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Údaje nepředám ani do jiných zemí EU.

Prohlášení správce osobních údajů

Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

  • zpracovávám osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu.
  • nepracuji s citlivými osobními údaji tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, biometrický údaj,
  • splňuji informační povinnost vůči svým odběratelům podle zákona o ochraně osobních údajů,
  • umožňuji svým odběratelům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů,
  • plním veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů,
  • zavazuji se v rozesílce e-mailů zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů svých odběratelů ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od přijetí informace o změně.

Znění Ochrany osobních údajů, které platí do 24.5.2018

Sběr a ochrana osobních dat návštěvníků webu a zájemců o služby

Děkuji za vaši návštěvu na mých stránkách, těší mě váš zájem. Beru ochranu vašich soukromých údajů vážně a chci, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při mých obchodních procesech beru na zřetel.

Provozovatel, zpracovatel vašich osobních údajů, správce a návštěvník webu, klient

Michal Adamec zpracovávající osobní údaje klientů a návštěvníků webu (dále jen „správce„) vydává tyto podmínky týkající se ochrany osobních údajů klientů (osoba, které byla poskytnuta služba jako zákazníkovi) a návštěvníků webu, kteří prostřednictvím tohoto webu poskytnou své osobní údaje  (dále jen „klient“):

1. Informace o osobních datech registrovaných klientů jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Správce veškeré údaje získané od klientů užívá výhradně pro vlastní potřebu a neposkytuje je bez souhlasu klienta třetím osobám.

3. Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, webové stránky, datum narození, identifikační číslo a daňové identifikační číslo (dále jen „osobní údaje“).

4. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů správcem, a to pro účely poskytnutí informací z oblasti „financí, výchovy a dalšími souvisejícími tématy ohledně finanční gramotnosti děti“ i dalších oblastí pro které jsou služby nabízeny.  Klient je tímto srozuměn s tím, že v budoucnu může být informován o dalších službách uvedených na www.pohadkyskritkapenizka.cz. Seznam nabízených služeb se může měnit. Nezvolí-li klient jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů správcem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení klientovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala poskytnutí jiné služby či zboží.

5. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje v online systému na pavlaskalova.cz nebo emailem uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých osobních údajích.

6. Zpracováním osobních údajů klienta může správce pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9. V případě, že by se klient domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

– požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,

– požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10. Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci předat. Správce má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. Klient má možnost se kdykoli odhlásit z databáze a vyjádřit tento požadavek emailem na adresu petr.bronis@seznam.cz.