Projekt “Návrat KONCOVKY” pro školní, sociální a zdravotní volnočasové aktivity

Osobnostně sociální rozvoj, intuitivní pedagogika

“Návrat Koncovky aneb zdravé muzicírování” s prvky muzikoterapie (muzikofiletikou)

je ojedinělá interaktivní hudebně pohybová dílna pro žáky i pedagogy škol všech stupňů a dalších kolektivních zařízení s prvky aktivní muzikoterapie k rozvoji emoční inteligence v kontextu intuitivní pedagogiky, kde hrou se cvičíme v umění improvizace, vnitřní otevřenosti a kreativity.

Je vynikajícím pomocníkem ve školách všech stupňů, v dětských i protidrogových a krizových centrech, ozdravovnách, ústavech sociální péče, domovech seniorů a také v lékařských zařízeních, firmách a všude tam, kde se zabývají prevencí a tvorbou pozitivního sociálního prostoru, odpočinkem a obnovou fyzických i duševních sil.

Projekt byl dříve dvakrát akreditován MŠMT za účelem DVPP.

POPIS PROJEKTU:

Díky práci v kruhu s přirozeně laděnými nástroji navodíme velmi rychle přátelskou atmosféru, ve které je prostor pro uvědomění si sebe sama a prožívání svých vlastních pocitů. Každý si vyzkouší hrát na několik přírodních nástrojů, a velmi příjemnou formou se dostane do kontaktu se svým strachem z hraní, předsudky, zakřiknutostí, bloky, které brání uskutečnit své sny nebo být sebevědomým a rovnocenným člověkem. Nástroje jsou prostředkem a podporou k neverbální komunikaci, k vyjádření pocitů a emocí, o kterých se nehodí či nejde mluvit.

Základem práce je především prožitková hra jedince v kolektivu na koncovky (bezdírkové pastýřské píšťaly) a další přirozeně ladící hudební nástroje jako jsou např. bubny, brumle, didžeridy, znějící misky, kantely a pod.

Důležitou složkou je vyťukávání rytmů na bubny, tělo a jiné perkuse i hlasová improvizace zpěvem samohlásek, alikvot v písních a dechová cvičení. Používáme nástroje z přirozených materiálů navozující zvuky přírody, automasáže, pohybová cvičení, volný tanec a bezdotykové jemné masáže páteře vedoucí k celkovému pozitivnímu naladění organizmu.

Hudební nadání, znalosti, dovednosti ani předešlé zkušenosti s hraním či zpěvem nejsou nutné.

Zdravé muzicírování pomáhá předcházet řadě onemocnění. Je cenné obzvláště u poruch intelektu, učení a chování, dýchacích obtíží, chorob pohybového aparátu i energetické nedostatečnosti.

POPIS METODY: DIS., Skálová,. Vzduch a hudba. Metodický portál: Články [online]. 15. 01. 2010, [cit. 2014-03-01]. Dostupné zde. ISSN 1802-4785.

CÍLE PROJEKTU:

  • respektování přírodních zákonitostí, vážení si darů přírody a života
  • podpora zdravého životního stylu
  • ekologická vyspělost a ohleduplnost
  • hudební improvizací rozvíjet pravou emoční mozkovou hemisféru
  • zvýšení citlivosti
  • vytváření prostoru pro chvíli pozastavení, relaxace, vnímání sebe, okolních zvuků, přátel
  • rozvoj emoční inteligence pomocí hudby a jejího osobního prožitku
  • prevence společensky nežádoucích jevů
  • tvorba pozitivního klimatu ve školských, sociálních a výchovných zařízeních

NÁVRHY REALIZACE:

Program pro jednu skupinu trvá 45 – 90 min. Domluví se individuálně podle množství skupin přibližně s 10 až 30 účastníky.

Respektujeme počty osob v kolektivu. Pokud je ale příliš málo nebo hodně dětí v jedné třídě, je dobré sloučit několik tříd dohromady či naopak.

Všechna setkání se konají vždy v jednom prostoru a skupiny se střídají (třída, tělocvična, herna). Vítaná je možnost ulehnutí na koberec, karimatku nebo jinou podložku.

Edukačním a pomáhajícím profesím nabízíme vždy aktivní účast při programu, kdy si mohou metodu vyzkoušet a prožít. Věříme, že si prakticky upevní vlastní postřehy a znalosti např. v oblasti uvolňování agresivity, navazování kontaktů či prevenci nechtěných projevů v kolektivech. Seznámí se s novými přístupy v hudební, osobnostní a sociální výchově. Procítí relaxační, uvolňující a stimulující účinky metody FyMuSti (FMS).

Po skončení dopoledních programů nabízíme interaktivní setkání všem odborným pracovníků, kde se dozvědí více o metodě „FMS“, muzikoterapii a tzv. „živé přírodní hudbě“, a jejím využití.

Realizujeme opakovaná i pravidelné setkání. Zájemci si tak projdou výcvikem hry na přirozeně ladící nástroje a seznámí se s metodiku práce.

V případě zájmu pomáháme organizacím i jednotlivcům získat přirozeně ladící a hrající lidové – etno nástroje a CD s živou hudbou.

Navrhněte prosím možné termíny konání hudebního dne, jednotlivých setkání či zaškolení ve vašem místě působení. Přijedeme za Vámi.