„Živé PŘIROZENÉ MUZICÍROVÁNÍ“ aneb hudební dílny

interaktivní program s prvky muziko-terapie/filetiky bez hudebních předpokladů či schopností k navýšení tělesných, duševních a mozkových dovedností (braingogging).

Hudební dílny prožitkové tvůrčí muziko-filetiky

Pro dětské kolektivy školek, škol a volnočasových aktivit nabízíme jedinečný interaktivní program s prvky muzikoterapie.

Děti si sami mohou vyzkoušet hrát na několik nástrojů, které přispívají k posilnění zdraví a rozvoji emoční inteligenci. 

Skupinová muzikoterapie pomáhá stmelit kolektiv a uvolnit nevyřčené napětí.

Propojujeme prvky muzikoterapie s principy intuitivní pedagogiky, kde se hrou cvičíme v umění improvizace, vnitřní otevřenosti a kreativity.

Návrat koncovky aneb zdravé muzicírování

Projekt byl dříve dvakrát akreditován MŠMT za účelem DVPP

Reference, písemné ohlasy: 

O. Gregorová: “ Jsem vždy překvapená, jak jsou děti úžasně a přirozeně soustředěné. Mám dobré pocity, že jsou děti příjemně naladěné. Prostě pozitivnější a klidnější.“

SŠ a MŠ Staré Splavy: “ Tuto činnost hodnotím velmi kladně z hlediska prevence nápravy poruch učení a chování „. Ředitelka.

“ Byla jsem velmi překvapená, jak se i malé děti dokázaly koncentrovat, vnímat hudbu a nástroje, své tělo i duši. Budeme se snažit začlenit Muzikoterapii do naší fyzioterapie i u nás v dětské léčebně.“ Vedoucí rehabilitace Pandadisová Monika.

MŠ Pohádka, Učitelka MŠ : „Program Návrat Koncovky je pro děti předškolního věku vhodný především proto, že rozvíjí všech pět smyslů.

Popis projektu Návrat Koncovky

Je vynikajícím pomocníkem ve školách všech stupňů, v dětských i protidrogových a krizových centrech, ozdravovnách, ústavech sociální péče, domovech seniorů a také v lékařských zařízeních, firmách a všude tam, kde se zabývají prevencí a tvorbou pozitivního sociálního prostoru, odpočinkem a obnovou fyzických i duševních sil.

Díky práci v kruhu s přirozeně laděnými nástroji navodíme velmi rychle přátelskou atmosféru, ve které je prostor pro uvědomění si sebe sama a prožívání svých vlastních pocitů. Každý si vyzkouší hrát na několik přírodních nástrojů, a velmi příjemnou formou se dostane do kontaktu se svým strachem z hraní, předsudky, zakřiknutostí, bloky, které brání uskutečnit své sny nebo být sebevědomým a rovnocenným člověkem. Nástroje jsou prostředkem a podporou k neverbální komunikaci, k vyjádření pocitů a emocí, o kterých se nehodí či nejde mluvit.

Základem práce je především prožitková hra jedince v kolektivu na koncovky (bezdírkové pastýřské píšťaly) a další přirozeně ladící hudební nástroje jako jsou např. bubny, brumle, didžeridy, znějící misky, kantely a pod.

Důležitou složkou je vyťukávání rytmů na bubny, tělo a jiné perkuse i hlasová improvizace zpěvem samohlásek, alikvot v písních a dechová cvičení. Používáme nástroje z přirozených materiálů navozující zvuky přírody, automasáže, pohybová cvičení, volný tanec a bezdotykové jemné masáže páteře vedoucí k celkovému pozitivnímu naladění organizmu.

Hudební nadání, znalosti, dovednosti ani předešlé zkušenosti s hraním či zpěvem nejsou nutné.

Zdravé muzicírování pomáhá předcházet řadě onemocnění. Je cenné obzvláště u poruch intelektu, učení a chování, dýchacích obtíží, chorob pohybového aparátu i energetické nedostatečnosti.

POPIS METODY: DIS., Skálová,. Vzduch a hudba. Metodický portál: Články [online]. 15. 01. 2010, [cit. 2014-03-01]. Dostupné zde. ISSN 1802-4785.

CÍLE PROJEKTU:

  • respektování přírodních zákonitostí, vážení si darů přírody a života
  • podpora zdravého životního stylu
  • ekologická vyspělost a ohleduplnost
  • hudební improvizací rozvíjet pravou emoční mozkovou hemisféru
  • zvýšení citlivosti
  • vytváření prostoru pro chvíli pozastavení, relaxace, vnímání sebe, okolních zvuků, přátel
  • rozvoj emoční inteligence pomocí hudby a jejího osobního prožitku
  • prevence společensky nežádoucích jevů
  • tvorba pozitivního klimatu ve školských, sociálních a výchovných zařízeních

Program pro jednu skupinu trvá 45 – 90 min. Domluví se individuálně podle množství skupin přibližně s 10 až 30 účastníky.

Respektujeme počty osob v kolektivu. Pokud je ale příliš málo nebo hodně dětí v jedné třídě, je dobré sloučit několik tříd dohromady či naopak.

Všechna setkání se konají vždy v jednom prostoru a skupiny se střídají (třída, tělocvična, herna). Vítaná je možnost ulehnutí na koberec, karimatku nebo jinou podložku.

Edukačním a pomáhajícím profesím nabízíme vždy aktivní účast při programu, kdy si mohou metodu vyzkoušet a prožít. Věříme, že si prakticky upevní vlastní postřehy a znalosti např. v oblasti uvolňování agresivity, navazování kontaktů či prevenci nechtěných projevů v kolektivech. Seznámí se s novými přístupy v hudební, osobnostní a sociální výchově. Procítí relaxační, uvolňující a stimulující účinky metody FyMuSti.

Navrhněte prosím možné termíny konání hudebního dne, jednotlivých setkání či zaškolení ve vašem místě působení. Přijedeme za Vámi.

Petr Broniš : mobil: 739-764-559,
email: petr.bronis@seznam.cz

Metodu aplikujeme v projektu Libereckého kraje „Rozvíjíme osobnost žáků hudbou a mentálním tréninkem“:


Kdy

Dopolední program navrhujeme pro třídy mateřských a základních škol.

Odpolední program pro kolektivy s volnočasovou aktivitou nebo pro rodiny s dětmi.

Program pro pedagogy: Po skončení dopoledních programů nabízíme interaktivní setkání všem odborným pracovníků, kde se dozvědí více o metodě „FMS“, muzikoterapii a tzv. „živé přírodní hudbě“, a jejím využití.

Kde získat nástroje

V případě zájmu pomáháme organizacím i jednotlivcům získat přirozeně ladící a hrající lidové – etno nástroje a CD s živou hudbou. Pořádáme kurzy na výrobu kantel a koncovek.

Co když je více než 30 účastníků?

Pro více jak 30 účastníků najednou v jedné skupině  je vhodnější jiná forma setkání, kterou lze také uskutečnit např. v divadlech, sálech koncertních či tělocvičnách s dobrou akustikou. A někdy je vhodnější spojit obě varianta do prožitku ze společného muzikohraní. Tak, jak to zachytili při práci našeho kolegy.

Je možné také uskutečnit odpolední nebo podvečerní setkání pro zájemce o aktivní prožitek z řad např. rodičů a přátel školy, seniorů a zájmové skupiny např. Jogy, Tai-či, pěveckých sborů, divadel apod.